Służba Liturgiczna

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza / lektorzy i ministranci

  1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten  przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
  2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głownym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaje się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
  3. Udział Służby Liturgicznej we Mszy świętej nie może ograniczać się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączenia się w święte obrzedy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”.
  4. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego, pełniący posługę w prezbiterium, biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
  5. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
  6. Do Komunii świętej przystępują pierwsi, przed pozostałymi wiernymi.
  7. Swoją postawą i zachowaniem dają przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Lektorzy

„Lektor” – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

Pięć przykazań lektora:

– lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego

– lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań

– lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje także czystości swego języka

– lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swoich obowiązków 

– lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym

Spotkania lektorów w każdą sobotę, w salce katechetycznej,  po Mszy świętej wieczornej sprawowanej o godz. 18.00.

Odpowiedzialny: 

Lektorzy

Kamiński Michał

Karłowski Michał

Klorek Karol

Łukasik Damian

Chętnych młodzieńców, którzy chcieliby zaangażować się w życie parafialne, zachęcamy do włączenia się w posługę Słowa Bożego we Mszy świętej i zapraszamy na sobotnie spotkania.   

Ministranci

„Ministrare” (z łaciny) znaczy „Służyć”.

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są dla liturgii niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One maja ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant służąc pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać, ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angażować.

Spotkania w każdą środę o godz. 19.oo w salce katechetycznej.

Odpowiedzialny: 

Ministranci:

Balczewski Jakub

Grota Kacper

Karłowski Filip

Lisiak Jan

Łuczak Szymon

Polakiewicz Gabriel

Ulaszek Filip

Kandydaci

Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu Pana Jezusa, po uprzedniej zgodzie rodziców, na sobotnie spotkania.